METOD

Marie Aurell

Psykoterapi ABPsykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man arbetar med självinsikt och relationer till andra för att minska psykologiska problem. En bärande idé inom psykodynamisk psykoterapi är att människans handlingar inte bara har en orsak utan också en mening. Genom att bli medveten om orsaken till sitt agerande kan man bättre förstå och förändra sitt nuläge. Metoden bygger på en ömsesidig dialog mellan terapeut och klient där vi arbetar med att finna förståelse för  inre och yttre sammanhang och hur dessa påverkar val och livssituation och utvecklandet av olika symtom. Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd samt för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring. Liksom i alla psykoterapiformer behöver personen vara villig att ta en aktiv del i det psykoterapeutiska arbetet vilket i psykodynamisk psykoterapi innebär att berätta om sig själv, sina känslor och sina relationer så öppet det går. Genom psykoterapi kan man öka sin förståelse för sig själv, få nya perspektiv och redskap för ökat välbefinnande.https://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/psykodynamiskpsykoterapi


http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Psykoterapi/

EMDR- Eye Movment Desensitization and Reprocessing. Metoden använts för psykologiska svårigheter efter traumatiska upplevelser såsom övergrepp, rån, traumatiska förluster, överfall o.s.v. EMDR kan även användas för behandling av prestationsångest, bristande självförtroende och andra plågsamma upplevelser som exempelvis mobbing och kränkningar.

IPT-Interpersonell psykoterapi, är en tidsbegränsad, strukturerad form av psykoterapi som är upplagd på 16 veckovisa sessioner. IPT fokuserar på hur pågående svårigheter i mellanmänskliga relationer hör samman med psykologisk stress - och sättet på vilket psykologiska problem påverkar mellanmänskliga relationer.